Ansökan samtycke försäljning eller förvärv av bostad/fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan samtycke försäljning av bostadsrätt eller fastighet som god man/förvaltare

Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarnämndens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. Du ska självklart även ha huvudmannens samtycke när det är möjligt. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller förvärv av fasta egendom,  bostadsrätt eller tomträtt.

Ansökan samtycke försäljning av bostadsrätt eller fastighet omyndiga

Vissa åtgärder som du gör för ditt barn kräver överförmyndarnämndens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i barnets intresse. Du ska självklart även ha den underåriges samtycke då det är lämpligt med hänsyn till dennes ålder och mognad. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller förvärv av fasta egendom, bostadsrätt, tomträtt eller annan egendom. Var uppmärksam på att det kan behövas en utomstående ställföreträdare för barnet om ansökan medför en jävsituation mellan dig och den underårige.

Tänk på att bifoga följande underlag till din ansökan:

- Köpeavtal eller överlåtelseavtal i original alternativt bestyrkt kopia

- Två av varandra oberoende värderingsintyg

- Budgivningslista

- Aktuellt taxeringsbevis ( vid fastighetsförsäljning)

- Samtycke eller aktuellt läkarintyg om samtycke inte kan lämnas.

- Yttrande från närmast anhöriga

Samtycke

En huvudman som förstår vad saken gäller ska underteckna ansökan. Det gäller också omyndiga som fyllt 16 år. Om huvudmannen/den omyndige inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska detta intygas av läkare, kurator eller annan med kompetens att bedöma detta.

Yttrande från närmast anhöriga

Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt ska även den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar beredas tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Om yttrande bifogas ansökan förkortas överförmyndarens handläggningstid. Närmast anhöriga behöver inte samtycka till förvaltningsåtgärden men deras yttrande är en del av överförmyndarens beslutsunderlag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa