Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område)

Anmälan om avhjälpande av en föroreningsskada ska i god tid, minst 6 veckor, innan verksamheten startas skickas till tillsynsmyndigheten. Vid läckage eller akuta utsläpp ska åtgärd vidtas snarast möjligt för att förhindra att föroreningen sprids. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas omedelbart. Därefter ska en skriftlig anmälan skickas in så snart som möjligt.

Tillsynsmyndigheten bekräftar att anmälan kommit in och begär kompletteringar om anmälan är ofullständig. När faktaunderlaget i anmälan är tillräckligt kan tillsynsmyndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud eller lämna besked om att saneringen kan genomföras såsom den beskrivs i anmälan. Sökanden bör avvakta beslut från tillsynsmyndigheten innan åtgärder påbörjas.

Tänk på att:

I e-tjänsten efterfrågas en större mängd uppgifter om saneringsåtgärden. Detta för att handläggningen underlättas av utförlig information om åtgärden, och handläggningstiden förkortas om tillsynsmyndigheten inte behöver begära kompletteringar. Ha därför gärna med dig underlaget för åtgärden, så som markundersökning, åtgärdsutredning, kartbilder med mera, när du fyller i e-tjänsten. Förstår du inte en fråga så kan läsa hjälptext i tillhörande informationsruta eller höra dig till oss på mhn@varberg.se

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på varberg.se(under Kommun och Politik – Kommunens organisation – Nämnder – Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter - ” Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” samt bilaga A och B.

Handläggningstiden kan bli längre om handlingarna inte är kompletta. Vi tar ut en avgift även vid förbud för anmäld åtgärd.

Information 

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Information om behandling av personuppgifter 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e. 

Skyddad identitet 

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id