Klagomål miljö- och hälsoskydd

LÄS MER

Förutsättningar för att vi ska driva ett ärende

 • Du kan anmäla störningar som faller inom miljöbalkens område. Störningen ska utgöra en olägenhet som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig.
 • Du kan endast anmäla en pågående störning. Störningar som tidigare pågått men nu upphört, handläggs inte. Störningar som ännu inte inträffat men som du befarar kommer att inträffa, handläggs inte heller.
 • Du ska själv ha tagit en första kontakt med fastighetsägare eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Den ansvarige ska ha fått skälig tid för att utreda och eventuellt åtgärda problemet.

Så här driver vi klagomålsärenden

 • Inkommen anmälan tilldelas en handläggare som gör en bedömning av klagomålet.
 • Oftast skickas sedan en skrivelse från oss med information om klagomålet och krav på återkoppling, till den som är ansvarig för störningen. Skrivelsen skickas normalt inom två veckor, med uppmaning att undersöka klagomålet och vid behov vidta åtgärder. Resultat av undersökningar och utförda åtgärder ska redovisas till miljö- och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inom några veckors tid.
 • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid i ärendet enligt kommunfullmäktiges taxa. Tillsynsavgiften debiteras den som är ansvarig för störningen i ett befogat klagomål som kräver en utredning.
 • Om skriftväxling angående störningen tidigare har skett med den som är ansvarig för störningen, underlättar det handläggningen om du bifogar kopior av sådana handlingar.

Klagomål inom följande områden drivs inte via denna e-tjänst

 • Trafikbuller, renhållning av gator, torg och parker samt nedskräpning och skadedjur i offentlig miljö.
 • Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar: kontakta i första hand Förpacknings- och tidningsinsamlingen www.ftiab.se
 • Störningar från grannar: om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, annars kan du kontakta fastighetsägarens störningsjour.
 • Arbetsmiljöfrågor: kontakta Arbetsmiljöverket.
 • Synpunkter på boendemiljö, slitage, estetiska frågor eller ekonomisk kompensation för störning: i första hand ska du kontakta din fastighetsägare eller förvaltare. Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, alternativt hyresnämnden.

I e-tjänsten fyller du i de uppgifter vi som vi behöver från dig gällande den störning du vill anmäla. Om avgörande uppgifter för ärendet saknas när det skickas in kommer handläggningen förmodligen ta längre tid, tänk därför på att dela med dig av så mycket information som du kan.

Känsliga uppgifter

Undvik att ange dina hälsouppgifter som inte är nödvändiga för handläggning.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Ingen inloggning med bank-id
 • Du behöver kunna ange adress eller plats där störningen uppstått