Anmälan avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att avfall ska kunna användas för anläggningsändamål krävs att:

 • det finns ett tydligt syfte med anläggningen, konstruktionen måste fylla en funktion
 • avfallet ska ersätta traditionella anläggningsmaterial
 • endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion får användas
 • anläggningen ska färdigställas inom en rimlig tid
 • föroreningar ska inte spridas till den nya användningsplatsen

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken?

När du vill använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Hallands län. Den som vill använda avfallet för anläggningsändamål ska bedöma risken med anläggningen:

 • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd då denna e-tjänst eller blankett.
 • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.
 • Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen finns varken anmälnings- eller tillståndsplikt, men miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ändå tillsyn över en sådan anläggning. Vi behöver därför veta om ni avser att återvinna avfall. Kontakta oss via e-post på mhn@varberg.se

Handläggning av anmälan

 • En anmälan ska lämnas till oss i god tid innan start av planerad verksamhet.
 • För att minska handläggningstiden så mycket som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med de bilagor som behövs.
 • När din anmälan är komplett kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen skicka ett beslut om åtgärden till dig som sökande.

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Ordningsregler och styrdokument – Taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.

Handläggningstiden kan bli längre om handlingarna inte är kompletta.

Om e-tjänsten

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. 
Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med bank-id
 • Uppgifter om avfallets mängd och typ
 • Fastighetskarta för den planerade anläggningen
 • Ritning av anläggningens utformning, markprofiler före och efter utfyllnad
 • Eventuella analysresultat