Anmäla ny/ändring miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att

 • Anmäla ny miljöfarlig verksamhet. 
 • Lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet.
 • Meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet.
 • Lämna information om att verksamheten upphör. 

Viktigt att veta innan du skickar in din anmälan

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat.

Nedläggning av verksamhet

När du planerar att avveckla en verksamhet är det viktigt att tänka på hur du tar hand om utrustning och fasta installationer, samt hur du rengör och tar hand om avfall. Du behöver även informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om de åtgärder du planerar. Vi finns även som bollplank om du har funderingar över hur du bör gå till väga. Kontakta din ordinarie handläggare eller Varberg Direkt om du har frågor.

Fundera till exempel över följande:

 • Hur ska ni ta hand om använd processutrustning inklusive rörledningar och liknande? Inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor.
 • Hur ska ni ta hand om kvarvarande kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
 • Hur ska ni ta hand om avfall som uppkommer i samband med nedläggningen? Exempelvis slam från oljeavskiljare, använda filter från reningsutrustningar, spillolja och rivningsavfall.
 • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur ska ni ta hand om och rengöra dem?
 • Finns det aggregat med köldmedia? Hur tar ni hand om köldmediet och aggregaten?
 • Vilka åtgärder behövs för ventilationssystem, energisystem, tryckluftssystem, elsystem, vatten- och avloppsledningar? Finns behov av rengöring? Hur ska avfall tas omhand?
 • Behöver väggar, golv, tak och utomhusytor rengöras eller saneras?
 • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas? Tänk på att det kan behövas rivningslov. Finns det behov av miljötekniska undersökningar av byggnaderna innan rivning? Framför allt äldre byggnader kan innehålla byggnadsmaterial som ska hanteras som farligt avfall.
 • Finns förorenad mark som behöver saneras? Behövs några undersökningar?
 • Finns förorenat vatten eller vattenområde som behöver saneras? Behövs några undersökningar?

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Ordningsregler och styrdokument – Taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.

Handläggningstiden kan bli längre om handlingarna inte är kompletta.

Om e-tjänsten

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med bank-id
 • Uppgifter om verksamheten
 • Situationsplan