Installation av värmepump, anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till dig som ska anmäla värmepumpsanläggning

 • Om du ska installera en värmepump inom vattenskyddsområde så krävs en ansökan om tillstånd. Det kan du göra här, det är samma e-tjänst för både anmälan och ansökan om tillstånd.
 • Vill du ha din ansökan godkänd måste du uppfylla samtliga krav och fylla i ansökan korrekt.
 • Om din planerade anläggning dimensioneras för en uteffekt större än 10 MW så krävs en ansökan om tillstånd. Skicka gärna in en ansökan via den här e-tjänsten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer att kontakta dig då vi eventuellt kan behöva mer uppgifter om en så stor anläggning.
 • Din anmälan/ansökan skickas till en inspektör för handläggning. Inspektören kontaktar er vid eventuella frågor.
 • Vänta tills du fått beslutet innan du börjar arbetet med värmepumpen, annars riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Viktigt att veta innan du skickar in din anmälan

En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter det att en anmälan har lämnats in till oss, om vi inte meddelar något annat. 

Uppgifter som du behöver för att göra din anmälan

 • En skalenlig situationsplan (tomtkarta) där fastigheten med byggnader, VA-, bredbands-, el- och teleledningar samt borrhålets/kollektorns placering tydligt framgår. I förekommande fall ska även egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning framgå.
 • Teknisk information om värmepumpen. Denna information kan installatören oftast hjälpa dig med.
 • Uppgifter om installatören samt om borrarens och dennes certifieringsnummer.
 • Om borrhålet/kollektorslangens placering är närmare än 10 meter till din fastighetsgräns eller till mellanliggande vägs mittlinje behöver du uppge berörd grannes fastighetsadress, samt inkomma med grannyttrande om att denne godkänner borrhålets placering. Använd blanketten ”Grannyttrande värmepump” som du hittar under rubriken ”Ladda ner blankett”.
 • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska (till exempel Svedol, Thermol, KBS Agro Bio osv.) ska bifogas om anläggningen planeras inom vattenskyddsområde.
 • Du kan bifoga dokument digitalt i e-tjänsten eller skicka det med post.

Avgift

Vi tar ut en fast avgift för handläggning av din anmälan/ansökan om värmepump enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik – Kommunfakta - Ekonomi och budget – Avgifter och taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt bilaga A och B").

Om e-tjänsten

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. 
Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med bank-id
 • Situationsplan (tomtkarta)
 • Teknisk information om värmepumpen
 • Uppgifter om installatören samt om borrarens och dennes certifieringsnummer
 • Grannyttrande, om borrhålet/kollektorslangens placering är närmare än 10 meter till din fastighetsgräns
 • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska ska bifogas om anläggningen planeras inom vattenskyddsområde