Ansökan om bygglov, rivningslov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företag ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Förbered gärna din ansökan genom att ta fram det som behövs för den åtgärd du vill göra. Vill du läsa mer om vilka kartor och ritningar som behövs, när man behöver bygglov, göra en anmälan med mera, kan du läsa mer på bygglovssidorna.

Du kommer även att kunna följa dina pågående ärenden och ta del av beslut i e-tjänsten Mina pågående ärenden, samt boka tekniskt samråd när det krävs.

Bygga nytt, ändra eller riva | Varbergs kommun

Förutsättningar

Du kan ansöka och anmäla följande åtgärder i denna e-tjänsten:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur och plank
 • Strandskyddsdispens

Kostnad

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. 
Hur stor avgiften blir beror bland annat på din åtgärd och var den ska utföras. På sidan Bygglovsguide | Varbergs kommun hittar du kostnadsexempel under respektive åtgärd.

Arkiv

Vi har ett bygglovsarkiv där det finns möjlighet att söka fram äldre handlingar på olika fastigheter. Om du vill ha en äldre handling som exempelvis ett beslut, ansökningsblankett, ritning eller teknisk beskrivning, kan du kontakta Varberg direkt, varbergdirekt@varberg.se. Döp mejlet med din fastighetsbeteckning.
Du kan även ringa till Varberg direkt på 0340-880 00.

Förbered dig

När du lämnar in ett ärende till oss behöver du ange en fastighetsbeteckning för platsen/byggnaden där åtgärden ska utföras. 

Förbered din ansökan eller anmälan genom att ta reda på vilka handlingar och uppgifter du behöver. Beroende på vilken åtgärd du vill göra, begär vi in olika uppgifter. Det kan handla om fasadernas material och färgsättning, byggnadens mått och placering på fastigheten eller tomten.

Logga in

För att använda denna e-tjänst loggar du in med e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina Ärenden längst upp på sidan.

Ska du ansöka eller göra en anmälan för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets/föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets/föreningens ärende.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När vi tagit emot din ansökan eller anmälan, fördelas ärendet till en handläggare. Under handläggningen kommer du att kunna följa ditt ärende i e-tjänsten. Du och din handläggare kommer även att kunna ha kontakt via telefon och e-post.

Inkomna uppgifter blir allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs enligt nämndens dokumenthanteringsplan. 

Ta kontakt med andra myndigheter tidigt

Beroende på vad du ska göra, kan det krävas tillstånd från exempelvis miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller Trafikverket. Vi på stadsbyggnadskontoret kan ofta hjälpa dig i ett tidigt skede med vilka tillstånd du kan behöva för just din åtgärd, men du kommer att behöva ansöka om tillstånden själv.

Exempelvis behöver du tillstånd från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om din planerade åtgärd påverkar din avloppsanläggning, eller innebär att du behöver en ny. Om du har frågor kring avloppsanläggningen, så kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Varberg direkt på 0340-880 00.

Från Trafikverket kan det behövas tillstånd för en ny utfart mot en statlig väg, eller om trafiken på en befintlig utfart kommer att öka.

Observera att även andra tillstånd kan krävas. Som byggherre ansvarar du för att inhämta alla de tillstånd som behövs. 

Skyddad identitet

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Vänd dig till Varberg direkt på 0340-880 00 så hjälper vi dig.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med bank-id