Användande av kemiska bekämpningsmedel - Blanketter

LÄS MER

Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt på annan mark än jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller ansöka om tillstånd enligt förordning (2014:425).

Du behöver ansöka om tillstånd enligt 40 § när du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar (här omfattas t.ex. golfbanor, som har en egen blankett)
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Du behöver anmäla enligt 41 § att du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden
  • för att förhindra spridning av invasiva arter, eller
  • karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • på banvallar
 • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Inom vattenskyddsområde ska du alltid ansöka om tillstånd.

Tillstånds- och anmälningsplikten gäller inte bekämpning som har karaktär av punktbehandling eller som har så begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Karta över område där du ska sprida kemiska växtskyddsmedel.
 • Beslut om godkänd spridningsutrustning från Jordbruksverket.

Du behöver skicka in din ansökan/anmälan sex veckor i förväg.

Avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din ansökan/anmälan enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Ordningsregler och styrdokument – Taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.)

 

Biocidrapportering

Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt, till exempel råttgift eller insektsgift, på en plats som allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter skicka en underrättelse till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, enligt 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:3).

En underrättelse ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter till dig som spridit biocidprodukter och kontaktuppgifter till den som beställt spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Namn och registreringsnummer för den biocidprodukt du har använt.
 • I vilken mängd du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten.
 • Vilken tid eller tidsperiod samt vilken plats du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten.
 • Vilka försiktighetsåtgärder du har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda människors hälsa och miljön.

Du som sprider biocidprodukter ska dessutom informera om bekämpningen på väl synliga anslag om allmänheten har tillträde till platsen.