Ansökan om hantering av växtnäringsämnen och kemiska produkter i vattenskyddsområde - Blanketter

LÄS MER

Här kan du hämta blanketterna för ansökan om hantering av växtnäringsämnen, hantering av petroleumprodukter samt hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

 

Bekämpningsmedel

 

Du måste ha tillstånd från kommunen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett med uppgifter om bland annat var du ska sprida, vem som ska utföra spridningen och information om spridningsutrustningen.

I ansökan ska du också bifoga

 • Kartor där blocken du ska sprida på är utmarkerade med blockid eller skiftesnamn samt fastighetsbeteckning.
 • En lista över de preparat du ska använda.
 • Simuleringsresultat från Macro-DB som visar om preparaten är lättrörliga i marken eller inte.
 • Jordbruksverkets beslut om godkännande av spridningsutrustningen.
 • Användningstillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1 och 2.

Du behöver skicka in din ansökan minst sex veckor innan du ska sprida växtskyddsmedel. När du fått ditt tillstånd gäller det i max fem växtsäsonger.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du behöver hjälp att fylla i din ansökan.

Simulering i Macro-DB

Ämnen som lätt rör sig genom jorden kallas lättrörliga. För att skydda grundvattnet är spridning av växtskyddsmedel som innehåller lättrörliga ämnen inte tillåtna inom vattenskyddsområdet.

Ett växtskyddsmedel är lättrörligt om det finns en risk att det läcker ut till grundvattnet i koncentrationer högre än 0,1 ug/l.

För att ta reda på om de växtskyddsmedel du vill använda kan vara lättrörliga i marken eller inte ska de simuleras i verktyget Macro-DB. Resultaten från simuleringen skickar du med i ansökan. I simuleringsresultaten ska alla förutsättningar som du angett i simuleringen finnas med, till exempel doser och spridningsintervall.

Simuleringen visar i vilka koncentrationer ämnet kan läcka till grund- och ytvatten under olika förutsättningar. Förutsättningar kan vara spridningsintervall, spridningstidpunkt och vilken dos av växtskyddsmedlet som används. Läs mer om Macro-DB på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats.

 

Växtnäringsämnen

 

I vissa vattenskyddsområden eller inom vissa zoner av vattenskyddsområdet behöver du tillstånd från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att få lagra eller sprida gödsel. Vi behöver då veta hur gödseln ska lagras eller hur mycket och vilken typ av gödsel som ska spridas, i vilken gröda och på vilka fält.

Till ansökan om spridning av växtnäringsämnen ska du bifoga:

 • Markkarting (avseende fosforhalt)
 • Analys som visar växtnäringsinnehåll (kväve/fosfor), alt. produktblad för handelsgödsel, avloppsslam eller liknande. Analys behövs inte för fastgödsel.
 • Kväveutlakningsberäkning. Beräkningen ska minst omfatta de kommande 5 åren, helst en växtföljd. Kväveutlakning beräknas enklast med hjälp av dataprogrammet Vera.
 • Växtodlingsplan, alt. gödslingsplan
 • Översiktlig karta, t.ex. blockkarta, som visar var gödsel kommer att spridas. På kartan ska du även markera ut vattendrag, dräneringsbrunnar, vattentäkter, skyddszoner och mark som lutar > 10 %.

Till ansökan om lagring av växtnäringsämnen ska du bifoga:

 • Situationsplan som visar var lagringsutrymmen finns. På kartan ska du även markera ut vattendrag, dräneringsbrunnar, vattentäkter (t.ex. borrade och grävda dricksvattenbrunnar).
 • En beräkning där gödselproduktion framgår, om du har djurhållning. D.v.s. hur mycket gödsel samt typ av gödsel (fast, urin, djupströ, flyt), för varje djurslag, som produceras i

 

Petroleumprodukter

 

I vissa vattenskyddsområden krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att lagra eller hantera petroleumprodukter av en viss mängd. Det kan vara om du t.ex. lagrar diesel i en gårdscistern.

I ansökan ska du också bifoga:

 • Situationsplan som visar var lagringsutrymmen finns. På kartan ska du även markera ut vattendrag, golv- eller dräneringsbrunnar, vattentäkter (t.ex. borrade och grävda dricksvattenbrunnar).
 • Senaste kontrollrapporten från besiktning av cistern/oljetank.

Avgift för att handlägga din ansökan

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din ansökan enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Kommunfakta – Ekonomi och budget – Avgifter och taxor - ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.)

Handläggningstiden kan bli längre om handlingarna inte är kompletta.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se